Condicions generals

Condicions de compra

PROCEDIMENT DE COMPRA

Els Usuaris degudament registrats i majors de 18 anys poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.quetzalspw.com, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a «Realitzar demanat».

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Quetzal ha rebut la comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se us informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la vostra compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic, i si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a Quetzal utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Si bé Quetzal realitza grans esforços perquè la informació mostrada al Lloc Web sigui correcta, de vegades l'embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix al Lloc Web. Per això, l'Usuari ha de no només considerar la informació subministrada pel Lloc Web, sinó també la informació disponible a l'etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin el producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de Quetzal per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que en aquest sentit siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i als drets que assisteixen els usuaris d'acord amb la política de privadesa d'aquest Lloc Web.

DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Quetzal a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Quetzal es compromet a contactar amb l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import.

PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui una qüestió diferent.

Això no obstant, i llevat que s'indiqui el contrari en algun cas puntual, els preus dels articles oferts exclouen les despeses d'enviament, en què es pogués incórrer, que s'afegiran a l'import total a causa del moment de gestionar el procediment d'enviament per part de l'Usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d'enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.

En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, Paypal.

Així mateix, l'Usuari podrà pagar tot o una part del preu de la compra amb una targeta regal i/o una targeta abonament emesa per Quetzal.
Quetzal utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades de pagament transmeses per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Quetzal no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Quan Quetzal rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.

Si el mitjà de pagament és Paypal, targeta regal o targeta abonament el càrrec es farà en el moment que Quetzal enviï una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l'Usuari.

En tot cas, en fer clic a «Realitzar comanda» l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, o que, si escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

 

Enviaments i devolucions

Lliurament

Quetzal només fa entrega de comandes al següent àmbit territorial: Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla).

La gestió i entrega de comandes es fa en dies laborables (de dilluns a divendres).

Les comandes realitzades després de les 16h, seran comptabilitzades l'endemà.

Els lliuraments de compra seran efectuats en el termini escollit per l'usuari al lloc web en el moment de fer la compra; a excepció de la personalització de productes, en què el lliurament es realitzarà dins un termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de confirmació de la comanda.

Transcorreguts 30 dies des que una comanda estigui disponible per al lliurament i no hagi pogut ser lliurada per causa no imputable a Quetzal i/oa l'empresa de transport, Quetzal entendrà que l'usuari desisteix de rebre la seva comanda, considerant així resolt el contracte. En conseqüència, es retornarà a l'usuari l'import de la compra restant totes les despeses d'enviament addicionals en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Quetzal rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de limport objecte de pagament per Quetzal.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, en relació a l'impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entendran localitzades al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

A les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d'IVA per aplicació del que disposa 0883/110, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d'aquests. territoris. L'Usuari ha de tenir en compte que en aquests territoris podrien donar-se situacions en què s'apliquen i meriten impostos i drets de duanes a la destinació, de conformitat amb la normativa vigent, i que aquests podrien córrer per part seva.

Devolucions

Quant de temps tinc per tornar un article?

15 dies naturals des de la recepció de la comanda per a devolucions i/o canvis.

He de pagar per la meva devolució?

Les devolucions per causes imputables a Quetzal (tara de l'article o error a la comanda) són totalment gratuïtes, Quetzal gestionarà la recollida i l'enviament de l'article a substituir en el cas que sigui procedent assumint totes les despeses d'enviament.
Les devolucions per causes NO imputables a Quetzal (canvi de talla, canvi de color o canvi d'article) tindran un cost de despeses d'enviament, fins i tot quan l'enviament és gratuït, les quals es descompten de la devolució en cas d'abonament, o bé facilitarà un link de pagament en cas de substitució d'article, una vegada realitzat el pagament, Quetzal procedirà amb l'enviament.

Com rebo la meva devolució?

Quetzal oferirà la possibilitat de la devolució de l'import de la mateixa manera en què va fer el pagament o, si ho prefereix, generant un cupó per valor de l'import a tornar per fer properes compres.

Com puc enviar la meva devolució?

En els casos imputables a Quetzal (tara de l'article o error a la comanda) enviarem un transportista a la mateixa adreça que ens va indicar en el moment de fer la comanda, llevat que ens indiqui una altra adreça de recollida.
En els casos NO imputables a Quetzal (canvi de talla, canvi de color o canvi d'article), podem gestionar la recollida a la mateixa adreça que ens va indicar en el moment de fer la comanda, amb un cost de despeses d'enviament.

Quan temps es realitza una devolució i/o canvi?

Una vegada rebuts i comprovats els articles, Quetzal realitzarà la devolució o substitució de l'article com més aviat millor, en qualsevol cas en un termini no superior a 30 dies naturals, a comptar de la data en què rebi un correu electrònic confirmant que escau la devolució o substitució de larticle.

En els casos de devolució, un cop rebuda i aprovada la seva devolució, rebrà un correu electrònic indicant-li que l'import s'abonarà de la mateixa manera com va fer el pagament, tingueu en compte que l'abonament en targeta de crèdit els terminis de devolució depenen sempre de la vostra entitat bancària.

En els casos de canvi d'article (canvi de talla, color o model), un cop rebuda i aprovada la seva devolució, rebrà un correu electrònic en el moment que tornem a enviar el seu article, el qual rebrà en un termini de 48/72h.

Quetzal es reserva el dret de rebutjar devolucions passats 15 dies des de la recepció de la seva comanda al seu domicili, enviades fora del termini estipulat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurades.

 

Condicions generals de personalització

DISSENY

• Els assignarem un/a dissenyador/a per adaptar-ne la proposició de disseny.
• Us enviarem el projecte en un màxim de 3 dies.
• La fase dadaptació del disseny no té cap cost afegit per la compra de 6 unitats per model.
• Se sol·licita un pagament a compte de 100,00€ que es deduirà a l'hora d'emetre la factura.
• El disseny no tindrà límit de colors i logos.
• Els logos s'han d'enviar en format vectorial, extensions .ai, .eps. En cas contrari, el cost per vectoritzar és de 30,00 per logo.
• El/La dissenyador/a pot fer fins a 3 rectificacions per disseny.
• A partir de 3 rectificacions, el/la dissenyador/a establirà el cost de les modificacions següents.

FABRICACIÓ

• La compra mínima és de 6 unitats per referència a comandes noves.
• El disseny és una adaptació de la talla més petita, cosa que pot produir diferències a mesura que augmentin les talles.
• Nosaltres utilitzem colors PANTONE, la visualització pot variar segons la pantalla del monitor.
• És molt important verificar el disseny que els enviem abans de validar-lo.

TERMINI DE LLIURAMENT I TRANSPORT

• Després de validar el disseny i realitzat el pagament a compte del 50% de la comanda, el temps de fabricació és de 4 setmanes.
• La data de lliurament dependrà de la complexitat de la comanda i de l'estat del volum de la fabricació.
• Ports pagats per comandes superiors a 1.000,00 €
• Tenint en compte que es tracta d'una producció personalitzada i que volem garantir un estàndard de qualitat, es podrien produir alguns canvis en el termini de lliurament, sobre els quals serien informats en tot moment.

MODALITATS DE PAGAMENT

• Pagament de 100,00€ per adaptar el disseny.
• Pagament del 50% de la comanda per poder començar el procés de fabricació.
• Pagament del 50% restant abans de fer el lliurament (deduint els 100,00€ del lliurament a compte).
• Cal indicar el número de comanda en el moment de fer els pagaments.

Quetzal

En línia

Quetzal

Benvingut a Quetzal! Hem rebut correctament el vostre missatge, us contestarem al més aviat possible. Moltes gràcies.

14:05